Algemene voorwaarden Fidelity Zorg

Handelsnaam Fidelity Zorg

E-mail: info@fidelityzorg.nl

Website: www.fidelityzorg.nl


Definities

1. Fidelity Zorg: Fidelity Zorg, gevestigd te Plaats Arnhem onder KvK nr. 85775215.

2. Klant: degene met wie Fidelity Zorg een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Fidelity Zorg en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fidelity Zorg.

6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

8. Aanbiedingen en offertes van Fidelity Zorg zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

9. Een aanbod of offerte is maximaal 6 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

10. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3 - Aanvaarding

12. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Fidelity Zorg zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

13. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Fidelity Zorg slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Artikel 4 - Prijzen

14. Alle prijzen die Fidelity Zorg hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

15. Alle prijzen die Fidelity Zorg hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fidelity Zorg te allen tijde wijzigen.

16. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Fidelity Zorg vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

17. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fidelity Zorg, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

18. Indien partijen voor een dienstverlening door Fidelity Zorg een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

19. Fidelity Zorg is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

20. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Fidelity Zorg de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

21. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

22. Fidelity Zorg heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

23. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Fidelity Zorg prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

24. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Fidelity Zorg op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

25. Fidelity Zorg mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

26. De klant dient betalingen achteraf binnen 2 maanden na levering  te hebben voldaan.

27. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fidelity Zorg de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

28. Fidelity Zorg behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

29. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fidelity Zorg gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

30. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fidelity Zorg.

31. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

32. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Fidelity Zorg zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

33. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fidelity Zorg op de klant onmiddellijk opeisbaar.

34. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fidelity Zorg, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fidelity Zorg te betalen.


Artikel 8 - Herroepingsrecht

35. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

36. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

37. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@fidelityzorg.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Fidelity Zorg, www.fidelityzorg.nl, kan worden gedownload.


Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten


Artikel 10 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 11 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Fidelity Zorg te verrekenen met een vordering op Fidelity Zorg.


Artikel 12 - Verzekering

38. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van Fidelity Zorg die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

39. De klant geeft op eerste verzoek van Fidelity Zorg de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 13 - Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fidelity Zorg enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.


Artikel 14 - Uitvoering van de overeenkomst

40. Fidelity Zorg voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

41. Fidelity Zorg heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

42. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

43. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Fidelity Zorg tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

44. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Fidelity Zorg tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 15 - Informatieverstrekking door de klant

45. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Fidelity Zorg.

46. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

47. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Fidelity Zorg de betreffende bescheiden.

48. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fidelity Zorg redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Artikel 16 - Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

49. De overeenkomst tussen Fidelity Zorg en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

50. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

51. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Fidelity Zorg schriftelijk in gebreke stellen.


Artikel 17 - Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

52. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.

53. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

54. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

55. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.


Artikel 18 - Geheimhouding

56. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Fidelity Zorg ontvangt geheim.

57. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Fidelity Zorg waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Fidelity Zorg schade kan berokkenen.

58. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

59. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

60. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Artikel 19 - Boetebeding

61. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

62. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

63. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

64. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Fidelity Zorg waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 20 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Fidelity Zorg tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Fidelity Zorg geleverde producten en/of diensten.


Artikel 21 - Klachten

65. De klant dient een door Fidelity Zorg geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

66. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Fidelity Zorg daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

67. Consumenten dienen Fidelity Zorg uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

68. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Fidelity Zorg in staat is hierop adequaat te reageren.

69. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

70. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Fidelity Zorg gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 22 - Ingebrekestelling

71. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Fidelity Zorg.

72. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Fidelity Zorg ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Artikel 23 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Fidelity Zorg een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Fidelity Zorg verschuldigd zijn.


Artikel 24 - AansprakelijkheidFidelity Zorg 

73. Fidelity Zorg is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

74. Indien Fidelity Zorg aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

75. Fidelity Zorg is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

76. Indien Fidelity Zorg aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

77. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Artikel 25 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fidelity Zorg vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Artikel 26 - Recht op ontbinding

78. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Fidelity Zorg toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

79. Is de nakoming van de verplichtingen door Fidelity Zorg niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fidelity Zorg in verzuim is.

80. Fidelity Zorg heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Fidelity Zorg kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Artikel 27 - Overmacht

81. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Fidelity Zorg in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Fidelity Zorg kan worden toegerekend in een van de wil van Fidelity Zorg onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Fidelity Zorg kan worden verlangd.

82. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

83. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Fidelity Zorg 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fidelity Zorg er weer aan kan voldoen.

84. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

85. Fidelity Zorg is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 28 - Wijziging van de overeenkomst

86. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

87. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.


Artikel 29 - Wijziging algemene voorwaarden

88. Fidelity Zorg is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

89. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

90. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fidelity Zorg zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

91. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 30 - Overgang van rechten

92. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fidelity Zorg.

93. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 31 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

94. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

95. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fidelity Zorg bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

96. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

97. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fidelity Zorg is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 01 augustus 2023. 

Fidelityzorg.nl
Mr. E.N. van Kleffenstraat 4
6842 CV Arnhem

Telefoon: (+31) 649572537

Email: info@fidelityzorg.nl